คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip หน้าหลักSkip เข้าสู่ระบบSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Skip facebook

facebook

รายวิชาที่มีอยู่

 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
 • ศึกษาประวัติความเป็นมาของแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม นิยามของจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์และสาขาวิชีพคอมพิวเตอร์ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและลิขสิทธิ์ในยุคสารสนเทศ ความเป็นส่วนตัว อาชญากรรมผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ ความรับผิดชอบและความเสี่ยงในการประมวลผลผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ การใช้และล่วงละเมิดข้อมูลคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานราชการและเอกชน เทคโนโลยีสารสนเทศและการแข่งขัน ของเทคโนโลยีต่อสังคม บทบาทของวิชาชีพที่มีสังคมของในเชิงจริยธรรม
 • ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับหลักการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจและกำจัดไวรัส แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ สำรองและป้องกันความเสียหายของข้อมูล การกู้คืนข้อมูล การแก้ปัญหา
 • ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สัญลักษณ์ ชนิด สัญญาณควบคุมต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การเลือกใช้อุปกรณ์การควบคุม การติดตั้งอุปกรณ์ เชื่อมต่อ และทดสอบลูป การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษา
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา Hyper Text Markup Language (HTML) โครงสร้างของการเขียน HTML ตามมาตรฐาน W3C การสร้างผลและการรับข้อมูล การจัดและการแต่งข้อความ การแต่งสี การบรรจุภาพ การสร้างตารางการเชื่อมโยงหน้า การจัดเฟรม Style Sheet และธีม ( Theme )การใส่เทคนิคพิเศษ การขอพื้นที่เว็บไซต์และการ Upload เว็บเพจ
 • ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสร้างเกม ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเกม เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเกม การเขียนโปรแกรมเกม ทดสอบและติดตั้งใช้งาน การจัดทำเกมขนาดเล็ก
 • ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมหรือภาษาสำเร็จรูป การทดสอบการทำงานของเว็บไซต์และการ Upload เว็บไซต์
 • ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน ลำดับขั้นตอนการทำงาน การเขียนผังงาน (Flowchart) รหัสเทียม (Pseudo code) การออกแบบโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อประยุกต์ในการใช้งาน และปฏิบัติจริง โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์
 • ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้งานแบบกราฟิก (GUI : Graphic User Interface) ศึกษารูปแบบ วิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ตรวจสอบและแสดงผลจากการเขียนโปรแกรม โดยรับข้อมูลผู้ใช้จากคีย์บอร์ด เมาส์ และอุปกรณ์อินพุทอื่น ๆ
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมในเครื่องอุปกรณ์ ระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จัดทำโครงงานย่อยทางด้วนการใช้โปรแกรมระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
 • ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับโปรแกรมระบบเครือข่าย เพื่อดูสถานะและรายละเอียดข้อมูลของระบบเครือข่าย การใช้งานโปรแกรมตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย โปรแกรมตรวจจับข้อมูลการสื่อสารในระบบเครือข่าย และการใช้โปรแกรมจำลองการทำงานระบบเครือข่าย
 • ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program) การเลือกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ คลาวด์คอมพิวติง ( Cloud Computing) และการใช้งาน
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่อการคำนวฯณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบสองมิติ การใช้เส้นแสดงขนาดสัดส่วนซึ่งสัมพันธ์กับการมองเห็นจริง การสร้างบรรยากาศให้พร่ามัวและชัดเจนเฉพาะสิ่งที่เลือก การแสดงความตื้นลึกโดยการใช้น้ำหนักของสี การแสดงความตืีนลึกด้วยการบังซ้อนกัน การแสดงความตื้นลึกด้วยความโปร่งใสหรือวิธีเอ็กซ์เรย์ การจัดองค์ประกอบของภาพ จัดทำโครงงานย่อยทางด้านงานกราฟิกสองมิติ
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย หน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ การติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) และแบบเชิงพาณิชย์ (Commercial) บนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา
 • ศึกษาโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จัดคุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอร์ สามารถอัพเกรดและประกอบคอมพิวเตอร์ตามความจำเป็น เหมาะสมกับการใช้งาน และเลือกอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology) ประหยัดพลังงานไฟฟ้า (Energy Saver)
 • ปฏิบัติการประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ และตรวจซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ การติดตั้งโปรแกรม การจัดห้องซ่อม การรับ-ส่งงาน การประมาณราคา การบำรุงรักษาและการทดสอบคุณภาพงานให้ได้มาตรฐาน
 • พื้นฐานที่ใช้ในรายวิชาโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น และการเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้งานแบบกราฟิก
 • ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการของการจัดการฐานข้อมูล (Database Management) หลักการของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System - RDBMS ), Entity - Relationship (E-R) Model & Diagram, ตาราง (Table), ชนิดของข้อมูล(Data Type), การสร้างสอบถามข้อมูล (Creating Querice), ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language) เบื้องต้น
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารความปลอดภัยของข้อมูล ISO 2700 สร้างกระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศในระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศและการแข่งขัน ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม บทบาทของวิชาชีพที่มีต่อสังคมในเชิงจริยธรรม
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวางแผนจัดทำหรือพัฒนางานโครงการการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา การประเมินผล การจัดทำรายงานและการนำเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทำโครงการสร้างและหรือพัฒนางานที่ใช้ความรู้และทักษะในระดับฝีมือสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้เสร็จในระยะเวลาที่กำหนด
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวางแผนจัดทำหรือพัฒนางานโครงการการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา การประเมินผล การจัดทำรายงานและการนำเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทำโครงการสร้างและหรือพัฒนางานที่ใช้ความรู้และทักษะในระดับ ฝีมือสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้เสร็จในระยะเวลาที่กำหนด
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย การติดตั้ง ระบบปฏิบัติการเครือข่าย เลือกใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมอรรถประโยชน์บนเครือข่าย LAN MAN WAN
 • ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น (Basic Object-Oriented Program) คุณสมบัติ รูปแบบ ไวยกรณ์ ภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ เพื่อประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ